Start
Privacy verklaring
Ziektekosten
Voor wie?
Benodigdheden
Contact

Robenc, gevestigd aan Salomonstraat 2 B 1812 PA Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Salomonstraat 2 B
1812 PA Alkmaar
Tel.nr: 0621192472
E-mail: info* robenc.nl (vervang het * teken door @ )

(Het emailadres wordt niet voluit vermeld i.v.m. het scannen naar emailadressen op internet door spamverzenders)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Robenc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Robenc verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Dit zijn alle financiŽle en bijzondere en gevoelige persoonlijke gegevens welke nodig zijn om een juiste en volledige aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen.
Enige voorbeelden hiervan zijn:

- Gezinssamenstelling
- Huwelijkse staat
- Gezondheid (declaraties zorgkosten, en andere gegevens t.b.v. vaste aftrekposten)
- Burgerservicenummer (BSN)
- Jaarinkomens (jaaropgaven werkgever of instantie)
- Hypotheekoverzichten
- Banksaldos (Jaaroverzichten bankrekeningen)
- Overige bezittingen (aandelen, obligaties, spaarverzekeringen, onroerend goed etc.)
- Aanslagen inkomstenbelasting
- Aanslagen Zorgverzekeringswet
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (alleen voorletters, geboortedatum en BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens   verwerken

Robenc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren.

- Robenc verwerkt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor de door u in
  opdracht gegeven aangifte inkomstenbelasting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Robenc neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robenc) tussen zit.

Verwerking van gegevens

Robenc gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Kluwer Belastingpraktijk om de aangiften in te vullen en elektronisch te verzenden aan de belastingdienst. Dit proces wordt ondersteund door beveiligde communicatiecertificaten welke door een geautoriseerde leverancier zijn geleverd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Robenc bewaart uw bijzondere en gevoelige persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de door u verstrekte gegevens t.b.v. de aangiften inkomstenbelasting:

5 jaar voor alle gegevens welke noodzakelijk zijn om een complete aangifte inkomstenbelasting te verzorgen. Dit om eventueel bezwaar in te kunnen dienen bij een onjuiste aanslag en om bewijsstukken aan te leveren als de belastingdienst daarom vraagt. In het daarop volgende jaar worden de gegevens van het vijfde jaar verwijderd. Er zal dus nooit meer als 5 jaar gegevens worden bewaard.

 Voor de normale persoonsgegevens (contactgegevens) hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is gelijk aan de wettelijke bewaartermijn van de financiŽle administratie waar uw factuur zich in bevindt. Uw facturen met uw contactgegevens worden dus nooit langer dan 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Robenc verstrekt uw gegevens alleen aan de belastingdienst en niet aan anderen.
Robenc verstrekt uw gegevens alleen aan anderen op uw schriftelijk verzoek volgens de methode als omschreven in ďGegevens inzien, aanpassen of verwijderenĒ.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Robenc.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Robenc en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per post of per e-mail. Voor de juiste adressering van uw verzoek dient u gebruik te maken van de bovenvermelde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Robenc wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Robenc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan z.s.m. contact op telefonisch of via e-mail. Voor de melding bij vermoedelijk misbruik dient u de bovenvermelde contactgegevens te gebruiken.

Robenc heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- Encryptiesoftware om uw gegevens onleesbaar te maken voor anderen
- Wachtwoordbeveiliging via encryptiesoftware
- dubbele backups op harddisks welke via encryptiesoftware onleesbaar zijn gemaakt voor
  derden